preloader

Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst wordt aangegaan met Misterybox, geregistreerd bij de KVK met nummer 78401399 en gevestigd aan de Wilgenstraat 9, 5408 RE te Volkel, Nederland.

1. Definities

1.1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals in dit artikel wordt gedefinieerd.

1.2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. Product: zaken, welke Misterybox op haar Website aanbiedt, welke Besteller kan bestellen

1.4. Bestelprocedure: de procedure, die Besteller doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.

1.5. Besteller: de besteller van Misterybox met wie Misterybox een overeenkomst aangaat.

1.6. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

1.7. Partijen: Misterybox en Besteller gezamenlijk.

1.8. Website: de website van Misterybox., te vinden onder de URL: www.misterybox.nl

1.9. Big Send Out: de tweemaandelijkse bezorging van de Misterybox naar alle actieve members (Bestellers) met een Misterybox Overeenkomst.

1.10. Reguliere Betaalschema: de betaling die tweemaandelijks plaatsvindt voor de daaropvolgende box. 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Misterybox tot stand komen.

2.2. De Besteller die eenmaal op deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen Besteller en Misterybox.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Tussen Misterybox en Besteller komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Besteller een aankoop van Misterybox accepteert middels het volledig en correct invullen van Misterybox Bestelprocedure.

4. Prijs

4.1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW. De prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders weergegeven.

4.2. Misterybox behoudt zich het recht om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, waarbij Misterybox de Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

4.3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4.4. Een korting van €5,- kan worden toegepast op de aankoop van de eerste box, via het gebruik van de persoonlijke code van een andere betalende en bestaande Besteller tijdens het Bestelproces. Zie DareYourFriend, artikel 6.

5. Betaling

5.1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Misterybox aangeboden betalingsmogelijkheden.

5.2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Misterybox voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller tijdens Bestelproces, geeft Besteller Misterybox toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Dit contract loopt totdat Besteller de overeenkomst met Misterybox verbreekt.

5.3. Het tweemaandelijkse bedrag voor het Product wordt afgeschreven aan het begin van iedere ‘oneven’ maand (februari, april, enz.), tenzij dit de eerste box van Besteller betreft. Zie artikel 5.4.

5.4. Indien Besteller een Misterybox bestelt, wordt deze direct betaald en ontvangt de Besteller de eerste box binnen 3 werkdagen. De volgende Misteryboxen ontvangt Besteller tijdens de Big Send Out in de oneven maanden. 

5.5. Indien de betaling na de eerste poging niet succesvol is, wordt Besteller op de hoogte gebracht per mail en worden er maximaal 5 pogingen gedaan om de betaling te laten slagen. In het geval van een stornering zal Misterybox contact opnemen met Besteller met verdere instructies. Bij een mislukte of gestorneerde betaling wordt het bestelde product niet geleverd. Indien de betaling niet binnen het gestelde termijn succesvol is, is Misterybox gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen.

5.6. Facturen en betalingsherinneringen worden door Misterybox uitsluitend elektronisch aangeboden.

5.7. Het door Misterybox geïncasseerde bedrag is gelijk aan het bedrag van de bestelde producten door Besteller, tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft. In geval van periodieke betaling is het door Misterybox te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de bestelde producten door Besteller, tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

 

6. DareYourFriend

6.1. De persoonlijke Misterybox DareYourFriend actie is bedoeld om derden, zoals bijvoorbeeld familieleden, vrienden, kennissen en collega's van Besteller kennis te laten maken met Misterybox. Deze kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor meerdere accounts voor de Besteller en commerciële doeleinden, zoals promotie op openbare sociale media of online platformen.

6.2.1. Bij het gebruik van de DareYourFriend code voor het actief opstarten van een nieuw abonnement ontvangt Besteller met deze code een korting van €5. Wanneer de bestelde box wordt geretourneerd, heeft Misterybox het recht om het bedrag terug te vorderen bij de Besteller.

6.2.2. Voor de DareYourFriend actie geldt een limiet van 12 succesvolle uitnodigingen. Na dit limiet vervallen de voorwaarden van de DareYourFriend actie en kan Besteller niet meer meedoen aan het DareYourFriend programma.

 

7. Bezorgtermijn

7.1. Besteller ontvangt na het volledig voltooien van de Bestelprocedure de Misterybox binnen 3 werkdagen op het door Besteller ingevulde adres.

7.2. Wijzigingen met betrekking tot het adres van Besteller kunnen tot de 1e van de ‘oneven’ maand (februari, april, enz.) worden doorgegeven.

7.3. De bezorging zal tweemaandelijks plaatsvinden tijdens de Big Send Out. Met uitzondering van boxen die niet onder het Reguliere Betaalschema vallen.

7.4. Indien Besteller een Limited Edition box of extra box bestelt, wordt het bestelde product zo snel mogelijk bij Besteller bezorgd. Besteller ontvangt na aanschaf een bevestigingsmail. Besteller ontvangt een Track & Trace code van de bezorgservice op het moment dat de bestelling verzonden is.

7.5. Rondom nationale feestdagen kan de leveringstermijn langer zijn.

 

8. Beëindiging contract

8.1. Besteller kan de overeenkomst ten allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Misterybox aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen.

8.2. Besteller kan het abonnement volledig stopzetten of pauzeren door:

Een e-mail te sturen naar de klantendienst van Misterybox via info@misterybox.nl. Misterybox stuurt vervolgens een email terug met welke stappen moeten worden ondernomen door Besteller om het abonnement op te zeggen of te pauzeren.

8.3. Bij een pauzering zal Misterybox de overeenkomst tijdelijk onderbreken zoals aangegeven door de Besteller, voor een periode van 2 maanden (= gelijk aan 1 Misterybox). De automatische incasso’s zullen niet worden ingezet voor het aangegeven aantal maanden en deze boxen zullen niet worden verstuurd. Indien Besteller al voor een box heeft betaald, stuurt Misterybox deze box nog op. Aan het einde van de pauzeperiode wordt het abonnement automatisch voortgezet en de incasso ingezet voor de, in de eerstvolgende maand, te ontvangen box. 

8.4. Bij een algehele opzegging van het lidmaatschap, zal Misterybox de overeenkomst definitief beëindigen. Dit houdt in dat er geen nieuwe incasso's zullen worden ingezet. Andere voordelen van het abonnement gaan daarbij ook verloren.

8.5. Bij uitzondering, zoals in geval van technische problemen, kan de overeenkomst worden beëindigd door Misterybox. Misterybox zal het abonnement op verzoek van de Besteller annuleren en een bevestiging sturen naar het door Besteller opgegeven e-mailadres.

 

9. Activering

9.1. Mocht Besteller op een later tijdspunt het abonnement wederom op willen starten, dan kan Besteller het abonnement heractiveren door contact op te nemen met de klantenservice van Misterybox. De Besteller loopt dan weer mee in het reguliere betaalschema van Misterybox.

 

10. Limited Editions

10.1. Misterybox brengt bij gelegenheid speciale uitgaven van Misterybox uit. Deze Limited Editions hebben een beperkte voorraad en zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

10.2. Besteller is zelf aansprakelijk voor het bestellen van de box. Misterybox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het mislukken van de bestelling.

10.3. De aansprakelijkheid van Misterybox in het geval van de Limited Editions is hetzelfde als voor de tweemaandelijkse Misterybox. De aansprakelijkheid staat toegelicht in artikel 16.

 

11. Herroeping

11.1. Bij de aankoop van een Product heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. De opzegtermijn moet altijd minimaal zeven werkdagen omvatten.

11.2. Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien Besteller van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Misterybox retourneren conform de door Misterybox gegeven instructies.

11.3. Besteller oefent het herroepingsrecht uit door contact met Misterybox op te nemen voor het verstrijken van de annuleringstermijn en door het Product op kosten van Besteller te retourneren. Besteller kan contact met de klantenservice opnemen.

11.4. Indien Besteller gebruik maakt van het herroepingsrecht, betaalt Misterybox het betaalde bedrag terug in overeenstemming met ons retourbeleid (zie artikel 14).

 

12. Klachtenregeling

12.1. Indien er sprake is van een klacht, neemt Besteller contact op met de klantenservice van Misterybox.

12.2. In geval van defecte of missende producten in de Misterybox, zal Misterybox de klacht onderzoeken en de Besteller binnen 14 dagen contacteren. Als het een defect product betreft zal Misterybox de besteller om fotomateriaal vragen van het product. Indien Misterybox een vervangend product heeft, zal Misterybox deze aanbieden aan de Besteller.

12.3. Mocht Misterybox een nieuwe box moeten verzenden, wegens te late adreswijziging, of omdat de Besteller de box niet heeft kunnen ophalen bij een afhaalpunt, dan dient Besteller de verzendkosten van 5 Euro voor eigen rekening te nemen.

 

13. Retouren

13.1. Indien Besteller het Product wenst te retourneren, neemt Besteller contact op met de klantenservice van Misterybox, die de instructies voor retournering zal verstrekken. Zodra Besteller het Product retourneert na het uitoefenen van het herroepingsrecht (zie artikel 12), zal Misterybox het bedrag, binnen 14 dagen na ontvangst retour, restitueren, mits de instructies voor retournering, verstrekt door Misterybox, zijn opgevolgd.

 

14. Aansprakelijkheid

14.1. Misterybox is niet aansprakelijk voor het falen of voor vertragingen bij het nakomen van hun verplichtingen onder een abonnement wanneer dit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten hun controle (overmacht).

14.2. Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van Misterybox. Dit omvat het volgende:

14.2.1. Stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties;

14.2.2. Burgerlijke onrust, rebellie, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanvallen, oorlog of dreiging van een oorlog;

14.2.3. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemieën of andere natuurrampen;

14.2.4. Onmogelijk gebruik van spoorwegen, luchtvervoer, auto of ander openbaar of particulier vervoer;

14.2.5. Te late levering door toedoen van postbedrijf.

14.2.6 De diensten voor de overeenkomst worden geacht op te schuiven voor een periode waarin het geval van overmacht aan de gang is. Misterybox zal inspanning leveren om de overmachttoestand te beëindigen of een oplossing te vinden waarbij de abonnementsservice, ondanks de overmacht, alsnog uitgevoerd kan worden.

 

15. Websites van derden

15.1. De Website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door partners, adverteerders, gelieerde ondernemingen of andere derde partijen. Misterybox is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of de goederen of diensten die daar worden aangeboden.

 

16. Intellectuele Eigendommen

16.1. Misterybox is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en alle materialen die op de website worden geplaatst. Deze rechten en materialen zijn auteursrechtelijk beschermd.

16.2. Het is toegestaan om een kopie of download van pagina’s op de website af te drukken voor persoonlijk gebruik. Echter, het gebruik van een deel van ons auteursrechtelijk beschermd materiaal voor commerciële doeleinden, zonder een licentie van Misterybox of hun licentiegevers, is niet toegestaan.

16.3. Zodra Besteller staat ingeschreven, verkrijgt Misterybox het onherroepelijk recht om te citeren en re-posten van beelden waarin Misterybox, Producten en/of abonnementen die Besteller op de website, blog of social media vermeldt.

 

17. Wijzigingen

17.1. Misterybox behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

18. Geschillen en Toepasselijk Recht

18.1. Op alle verbintenissen tussen Misterybox en Besteller is Nederlands recht van toepassing.

 

 

© 2020 MISTERYBOX.